Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Bedrijven


Deze algemene voorwaarden voor bedrijven bestaan uit algemene-, gebruikers- en contractvoorwaarden. 

Algemene Voorwaarden

Dutch Kahuna B.V. is een onderneming geregistreerd in Waalre, Nederland onder geregistreerd KvK- nummer 17089685, met BTW-nummer NL806551975B02 en gevestigd op Lissevenlaan1, 5582 KB Waalre.


Artikel 1: Definities van in deze algemene voorwaarden gebruikte termenIn deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt (in enkelvoud en meervoud):

Afnemer: Iedere partij die een Overeenkomst aangaat met Dutch Kahuna of een offerte aanvraagt bij Dutch Kahuna.
Dutch Kahuna: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch Kahuna B.V.
Partijen: Dutch Kahuna en Afnemer / Gebruiker.
Content: Het online en offline materiaal dat voor de Afnemer / Gebruiker beschikbaar wordt gesteld.
IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.
Gebruiker: Een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Afnemer of zelf Afnemer is, die blijkens de Overeenkomst het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van de door Dutch Kahuna beschikbaar gestelde Content.
Diensten: Alle door Dutch Kahuna aangeboden diensten (in de ruimste zin van het woord).
Producten: Alle door Dutch Kahuna aangeboden zaken (in de ruimste zin van het woord).


Artikel 2: Toepasselijkheid2.1.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk onderdeel uit van al onze aanbiedingen, offertes, orders, overeenkomsten en uitvoeringen daarvan.

2.2.
Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de Gebruiker/Afnemer.

2.3.
Als deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Dutch Kahuna en Afnemer, wordt Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.4.
Alleen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden bieden wij je het gebruik van onze diensten aan. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden dan mag je geen gebruik maken van onze diensten.

2.5.
We besteden alle mogelijke aandacht aan de kwaliteit van onze diensten, maar als je op welke manier dan ook niet tevreden bent, dan horen we dat graag binnen 3 maanden van je. Je kunt ons dit via e-mail laten weten op support@dutchkahuna.nl. Wil je telefonisch contact met ons, dan kun je bellen met onze supportservice op +31 408511205.


Artikel 3: Overeenkomst3.1.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk onderdeel uit van al onze aanbiedingen, offertes, orders, overeenkomsten en uitvoeringen daarvan.

3.2.
Een Overeenkomst komt alleen tot stand door (1) schriftelijke aanvaarding door Dutch Kahuna van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer, (2) door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen of in het geval Afnemer gebruik maakt van een online winkel of (3) door een bestelling van Afnemer via de online winkel en bevestiging van de bestelling door Dutch Kahuna per e-mail aan Afnemer.

3.3.
Offertes en aanbiedingen van Dutch Kahuna zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Indien een offerte of aanbieding van Dutch Kahuna door Afnemer wordt aanvaard, heeft Dutch Kahuna het recht binnen 2 werkdagen na kennisneming hiervan de offerte of aanbieding te herroepen.

3.4.
Niettegenstaande het voorgaande kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door Dutch Kahuna en Afnemer worden overeengekomen. Dutch Kahuna is te allen tijde gerechtigd tot - waar toepasselijk - wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van Content, Diensten en/of Producten. Indien er naar mening van Dutch Kahuna sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van Dutch Kahuna daartoe aanleiding geeft, zal Dutch Kahuna met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.


Artikel 4: Prijzen en betalingsvoorwaarden4.1.
De door Dutch Kahuna gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, installatie- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4.2.
In het geval Afnemer een Dienst of Product bestelt via een webwinkel, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de webwinkel is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een door Dutch Kahuna toegezonden factuur.

4.3.
Voor kortingsbonnen is het nummer van de kortingsbon leidend. Een kortingsbon dient vóór de verloopdatum, die op de kortingsbon staat, geactiveerd te worden.

4.4.
Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen. Dutch Kahuna heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen.

4.5.
Alle betalingen door Afnemer aan Dutch Kahuna worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer.

4.6.
De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet-tijdige betaling is Afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover de Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Afnemer naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten.

4.7.
Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door Dutch Kahuna.


Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden5.1.
Annuleringsvoorwaarden online trainingen:
Nadat een overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor Afnemer met betrekking tot het online aanbod van Dutch Kahuna:

Tot een maand voor aanvang van de leverdatum brengt Dutch Kahuna geen annuleringskosten in rekening. Bij annulering tussen een maand en 14 dagen voor leverdatum brengt Dutch Kahuna 50% van de opdrachtsom in rekening. In geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de leverdatum brengt Dutch Kahuna 100% van de opdrachtsom in rekening.


5.2.
Annuleringvoorwaarden virtuele/klassikale trainingen:
Nadat een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor Afnemer met betrekking tot het klassikale aanbod van Dutch Kahuna:

De afnemer voor een training heeft het recht deelname aan, of op de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren.
Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum.


Bij annulering van de training meer dan 2 weken voor aanvang van de training wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht.
Bij annulering van de training minder dan 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht.


Doorboeking meer dan 2 weken voor aanvang van de training is eenmaal kosteloos. Voor elke volgende doorboeking wordt 100% kosten in rekening gebracht.
Bij doorboeking minder dan 2 weken voor aanvang van de training wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht.


Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training is mogelijk. Ingeval de afnemer, dan wel de door afnemer aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training of na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de afnemer geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.


Dutch Kahuna heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Afnemer dan wel de door Afnemer aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Afnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Dutch Kahuna betaald bedrag.

5.3.
Annuleringsvoorwaarden Incompany (virtuele) trainingen:
Nadat een overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor Afnemer met betrekking tot Incompany trainingen van Dutch Kahuna:

Tot 2 maanden voor aanvang van de leverdatum brengt Dutch Kahuna geen annuleringskosten in rekening. Bij annulering tussen 2 maanden en 4 weken voor leverdatum brengt Dutch Kahuna 50% van de opdrachtsom in rekening. In geval van annulering binnen 4 weken voor aanvang van de leverdatum brengt Dutch Kahuna 100% van de opdrachtsom in rekening.


Doorboeking meer dan 2 weken voor aanvang van de training is eenmaal kosteloos. Voor elke volgende doorboeking wordt 100% kosten in rekening gebracht.


Bij doorboeking minder dan 2 weken voor aanvang van de training wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht.


Artikel 6: Abonnementen6.1.
Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door Dutch Kahuna. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode zoals genoemd in de factuur. Voor zover de Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan Afnemer het abonnement maandelijks zelf opzeggen door in te loggen op de website van Dutch Kahuna en het abonnement op te zeggen.

6.2.
Na beëindiging van het abonnement heeft de Afnemer / Gebruiker geen toegang meer tot de content van Dutch Kahuna.


6.3.

Na beëindiging van het abonnement wordt alle informatie van Afnemer / Gebruiker van de website verwijderd, inclusief (maar niet daartoe beperkt) gevolgde trainingen, gemaakte assessments, de uitslagen van assessments en trainingen, behaalde certificaten en door Afnemer / gebruiker geupload materiaal.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en risico7.1.
Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Dutch Kahuna, totdat Afnemer alle bedragen die hij aan Dutch Kahuna verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Afnemer zal op eerste verzoek van Dutch Kahuna een bezitloos pandrecht vestigen op alle bedoelde zaken, dan wel anderszins zekerheid verstrekken.

7.2.
Het risico van verlies of beschadiging van Producten gaat op Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer zijn gebracht.


Artikel 8: Leveringstermijnen8.1.
Alle door Dutch Kahuna genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen.

8.2.
Dutch Kahuna spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

8.3.
Dutch Kahuna is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval Afnemer niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening van Afnemer.


Artikel 9: Klachten en retourzendingen9.1.

Aanmerkingen of klachten over Diensten en/of Producten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende Diensten en/of Producten aan Dutch Kahuna kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Dutch Kahuna ter zake gebreken in de Diensten en/of Producten.


Artikel 10: Uitvoering Diensten10.1.
Dutch Kahuna voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis. In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat de omvang van de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van Dutch Kahuna die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.

10.2.
In het geval is overeengekomen dat de Diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, is Dutch Kahuna steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.

10.3.
In het geval Dutch Kahuna de Dienst in fasen verleent, is Dutch Kahuna gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 11: Opleidingen11.1.

Het is zonder toestemming van Dutch Kahuna niet toegestaan op basis van de Opleiding en/of verstrekte lesmaterialen een soortgelijke opleiding te ontwikkelen en/of aan te bieden.


Artikel 12: Persoonsgegevens12.1.
Dutch Kahuna houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal persoonsgegevens altijd in lijn met haar actuele privacy statement en cookiebeleid op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.

12.2.
Persoonsgegevens van Gebruiker(s) zullen door Dutch Kahuna niet aan derden worden verstrekt, tenzij dat voor het leveren van haar diensten noodzakelijk is. Voor zover Dutch Kahuna derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan dezelfde verplichtingen als Dutch Kahuna.

12.3.
Afnemer heeft op grond van de Wbp en (vanaf 25 mei 2018) de AVG verplichtingen tegenover de Gebruikers, zoals de verantwoordelijkheid voor de aanlevering van gegevens en het aanbrengen van wijzigingen in het Dutch Kahuna systeem. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust op Afnemer en Afnemer garandeert dat hij zich te allen tijde aan de Wbp en/of AVG houdt.


Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten13.1.
Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Producten en op de Content, berusten uitsluitend bij Dutch Kahuna en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

13.2.
Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Producten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen. Dutch Kahuna doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

13.3.
In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van Dutch Kahuna, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens Dutch Kahuna toe.

13.4.
In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Dutch Kahuna geleverde Diensten, Producten en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van Dutch Kahuna een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Dutch Kahuna zo mogelijk zorg dat Afnemer de Dienst en/of het Product (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Dutch Kahuna wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.


Artikel 14: Garanties en vrijwaring14.1.
Elk gebruik van de Diensten en/of Producten is voor risico en verantwoordelijkheid van Afnemer. Afnemer garandeert dat zij de Diensten en/of Producten niet zal gebruiken:


 • Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Dutch Kahuna of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • In strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

14.2.
Afnemer vrijwaart Dutch Kahuna tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.


Artikel 15: Aansprakelijkheid15.1.
Dutch Kahuna is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

15.2.
De totale aansprakelijkheid van Dutch Kahuna wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Dutch Kahuna is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende Product of de betreffende Dienst, waarbij bij duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de betreffende Dienst voor 1 jaar. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Dutch Kahuna onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan duizend euro (€ 1.000,-). Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor Dutch Kahuna gelden ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van Dutch Kahuna.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:


 • Redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Dutch Kahuna aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
 • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht, en,
 • Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

15.3.
Iedere aansprakelijkheid van Dutch Kahuna voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in dit artikel.

15.4.
Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Dutch Kahuna voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dutch Kahuna zelf.

15.5.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Dutch Kahuna een redelijke termijn tot herstel wordt geboden en zij in gebreke is gesteld. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen 3 maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door Afnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.


Artikel 16: Beëindiging16.1.
Afnemer kan de Overeenkomst niet opzeggen of ontbinden anders dan op grond van de hierna volgende artikelleden:

Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere Partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.


Zowel Dutch Kahuna als Afnemer hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.


Dutch Kahuna is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Dienst of het Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.


16.2.

In het geval Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij Dutch Kahuna ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Dutch Kahuna vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Dutch Kahuna al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


16.2.
Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.


Artikel 17: Nietigheid / vernietiging bepalingen17.1.

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.


Artikel 18: Diversen18.1.
De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Dutch Kahuna hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. Dutch Kahuna zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

18.2.
Dutch Kahuna kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Afnemer.

18.3.
Indien Dutch Kahuna op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.


Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter19.1.

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde rechter in 's Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.


Artikel 20: Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden20.1.

Dutch Kahuna behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website.

Gebruikers Voorwaarden

Dutch Kahuna B.V. is een onderneming geregistreerd in Waalre, Nederland onder geregistreerd KvK- nummer 17089685, met BTW-nummer NL806551975B02 en gevestigd op Lissevenlaan1, 5582 KB Waalre.

Artikel 1: Online Producten


De in dit onderdeel (Producten Online) vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (hierboven genoemd) van toepassing in het geval Dutch Kahuna Producten Online levert aan Afnemer. De bepalingen van Producten Online prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van beide onderdelen.

Artikel 2: Gebruiksrecht


2.1.
Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor de Online Producten geldende vergoeding, verleent Dutch Kahuna Afnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de Online Producten en de daarin opgenomen Content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Afnemer uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van Dutch Kahuna:


 • Op afstand toegang te krijgen tot de Online Producten en de daarin opgenomen Content;
 • De Content uit de Online Producten in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren
 • Niet-substantiële gedeelten van de Content op te slaan of te printen;
 • Bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) Content over te nemen uit de Online Producten in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

2.2.
De Online Producten mogen door Afnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal Gebruikers als overeengekomen. Afnemer zal de Online Producten niet aan derden beschikbaar stellen.

2.3.
Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Afnemer de Online Producten niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse engineren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren.

2.4.
Afnemer zal aan Dutch Kahuna en door Dutch Kahuna aangewezen derden toegang verlenen tot de ruimte waar de Online Producten zich bevindt en/of wordt gebruikt om te controleren of deze conform het verleende gebruiksrecht wordt gebruikt.


Artikel 3: Implementatie, nieuwe versies en onderhoud


3.1.
Afnemer gaat ermee akkoord dat hij Dutch Kahuna alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die Dutch Kahuna nodig heeft om de toegang tot Online Producten naar behoren te kunnen verlenen.

3.2.
Tenzij anders overeengekomen, kan Dutch Kahuna Online Producten of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van Dutch Kahuna noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. Dutch Kahuna doet Afnemer zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik vanOnline Producten , indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van Afnemer. In noodgevallen als gevolg waarvan Online Producten met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van Online Producten moet worden beperkt, bericht Dutch Kahuna Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.


Artikel 4: Garanties


4.1.
Dutch Kahuna garandeert niet dat Online Producten vrij zijn van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken. Dutch Kahuna geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

4.2.
Dutch Kahuna is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Afnemer of van derden. Dutch Kahuna is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

4.3
Afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door Dutch Kahuna verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om Online Producten te kunnen gebruiken.


Artikel 5: Inloggegevens en Gebruikers


5.1.
Om gebruik te kunnen maken van Online Producten heeft Afnemer Inloggegevens nodig. Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra Afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Afnemer Dutch Kahuna daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door haar inloggegevens te wijzigen. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Content en Online Producten door derden via de Inloggegevens van Afnemer. Afnemer stelt Dutch Kahuna schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van Content en/of Online Producten door derden via de Inloggegevens van Afnemer.

5.2.
Afnemer/gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik en opslag van content van Online Producten en staat ervoor in dat de bepaling van de Overeenkomst wordt nageleefd.

5.3.
Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het aangeven bij Dutch Kahuna welke gebruikers recht hebben op toegang tot het Dutch Kahuna platform. Dutch Kahuna kan ervoor zorgen dat gebruikers geblokkeerd worden.


Artikel 6: Gebruikersvoorwaarden


6.1.

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Dutch Kahuna B.V. ("Dutch Kahuna"), alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de "Informatie"). Je bent ouder dan 18 jaar of beschikt over toestemming van een ouder of voogd voor het bezoeken van deze website. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dien je de website te verlaten.


Artikel 7: Informatie


7.1.

Deze website van Dutch Kahuna wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan Dutch Kahuna niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van informatie en niet bedoeld als advies. Dutch Kahuna kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.


Artikel 8: Informatie van derden


8.1.

De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Dutch Kahuna is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.


Artikel 9: Eigendomsrechten


9.1.
Deze website, het ontwerp, de teksten, content, logo's, afbeeldingen en de wijze van samenstelling vallen onder het auteursrecht dan wel de intellectuele eigendomsrechten van Dutch Kahuna of haar licentiegevers.

9.2.
Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag je deze website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Kahuna.


Artikel 10: Gebruikerscontent


10.1.
Wanneer je als gebruiker gebruik maakt van de publicatiemogelijkheden of interactieve diensten binnen de website ga je akkoord met de volgende publicatievoorwaarden en omgangsvormen:


 • Jouw reacties, teksten en publicaties (waaronder foto's/video) zijn niet discriminerend, haatdragend, seksueel getint, of aanstootgevend voor andere gebruikers (zowel in taalgebruik, beeld als toonzetting);
 • Je plaatst geen bijdragen van commerciële aard en u verstuurt geen gevraagde of ongevraagde reclame;
 • Je bent rechthebbende van het foto- en/of videomateriaal en de teksten die je plaatst op de website en vrijwaart Dutch Kahuna in het geval zij door derden aansprakelijkheid wordt gesteld;
 • Je plaatst of verzendt geen gegevens of materiaal dat virussen of andere (schadelijke) programma's of computersoftware verspreidt, om een (negatief) effect te veroorzaken op de werking van de computer software. Dit geldt eveneens voor het uploaden en voor de hardware.

10.3.
Dutch Kahuna bepaalt of de omgangsvormen zijn overtreden. Zij is hierover geen enkele verantwoording verschuldigd aan de gebruiker(s) of aan derden. Dutch Kahuna is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bijdragen die worden geplaatst door gebruikers van de website. Dutch Kahuna behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder opgave van reden en op elk gewenst moment te verwijderen.


Artikel 11: Opschorting en beëindiging


11.1.

Het is aan de beoordeling van Dutch Kahuna of een schending van deze Gebruikersvoorwaarden heeft plaatsgevonden. Dutch Kahuna is hierover geen verantwoording aan gebruikers of derden verschuldigd. Indien Dutch Kahuna van mening is dat deze Gebruikersvoorwaarden zijn geschonden, dan kan de betreffende gebruiker worden uitgesloten van het gebruik van deze website. Het voorgaande laat onverlet dat Dutch Kahuna door haar en door derden geleden schade kan verhalen op de betreffende gebruiker(s).


Artikel 12: Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid


12.1.
Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Dutch Kahuna en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Dutch Kahuna.

12.2.
Dutch Kahuna is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

12.3.
Dutch Kahuna is eveneens niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen derden, waaronder gebruikers, op deze website hebben geplaatst.

12.4.
Eventuele schade en/of kosten die voor jou ontstaan uit het gebruik van deze website komen voor je eigen rekening. Dutch Kahuna en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief de faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden. Aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect - waaronder (doch niet beperkt tot) gederfde winst , of inkomen, verlies van gegevens en/of schade wegens claims van derden – zal niet worden aanvaard. Indien de voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet geheel of gedeeltelijk in rechte stand mocht houden, geldt dat de aansprakelijkheid van Dutch Kahuna en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) in alle gevallen is beperkt tot het bedrag dat u als gebruiker heeft betaald voor het gebruik van deze website, met een maximum van € 2.000,00.


Artikel 13: Nietigheid/ vernietiging bepalingen


13.1.

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.


Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter


14.1.
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.


Artikel 15: Wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden


15.1.

Dutch Kahuna behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 januari 2023.

Contract Voorwaarden

Dutch Kahuna B.V. is een onderneming geregistreerd in Waalre, Nederland onder geregistreerd KvK- nummer 17089685, met BTW-nummer NL806551975B02 en gevestigd op Lissevenlaan1, 5582 KB Waalre.


Artikel 1: Doel van de Overeenkomst


1.1.
Dutch Kahuna verleent hierbij aan Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Content ten behoeve van alle Gebruikers.

1.2.
Op deze Overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden welke zijn bijgevoegd en hier deel van uitmaken.

1.3.
Op deze Overeenkomst zijn van toepassing de Gebruikersvoorwaarden welke zijn bijgevoegd en hier deel van uitmaken.

1.4.
Eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen en de inhoud van die Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst.


Artikel 2: Content


2.1.

Afnemer heeft toegang tot de volledige content van de website. Dit betreft de actuele set vantrainingen en leerpaden op een bepaald moment. Het aanbod wordt continu doorontwikkeld en bepaalde wijzigingen/verwijderingen van delen van content zijn niet altijd uit te sluiten.


Artikel 3: Technische vereisten


3.1.

De website van Dutch Kahuna is responsive, dat betekent dat er zowel op computer, laptop, tablet of mobiel gebruik gemaakt kan worden van de website van Dutch Kahuna. Om de Dutch Kahuna trainingen te kunnen volgen dient de afnemer te beschikken over een 3G, 4G of Wi-Fi internetverbinding.


Artikel 4: Looptijd en einde Overeenkomst


4.1.
Dutch Kahuna verleent hierbij aan Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Content ten behoeve van alle Gebruikers.


4.2.
Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke is overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

4.3.
Na afloop van deze overeenkomst zal de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden als eerder gesloten overeenkomst worden verlengd. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats middels opzegging door Afnemer aan Dutch Kahuna of door Dutch Kahuna aan Afnemer tegen het einde van de lopende overeenkomst, met inachtneming van een termijn van één maand.


Artikel 5. Vergoeding


5.1.
Dutch Kahuna verleent hierbij aan Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Content ten behoeve van alle Gebruikers.

5.2.
De vergoeding bestaat uit de vergoeding voor de volledige content (zie artikel 2), waarbij Afnemer recht heeft op de meest actuele content.

5.3.
De vergoeding wordt door Dutch Kahuna vooraf aan Afnemer gefactureerd.


Artikel 6. Gebruikers


6.1.
Partijen komen overeen dat Afnemer Gebruikers kan aanmelden voor de door Afnemer beschikbaar gestelde Content.

6.2.
Indien afnemer meer licenties nodig heeft dan contractueel overeengekomen, kan de afnemer gebruikers toevoegen aan het bedrijvendashboard gedurende de contractperiode, door dit kenbaar te maken bij Dutch Kahuna. De vergoeding wordt naar rato aangepast op basis van het lopende jaarabonnement exclusief BTW. Dutch Kahuna rekent hiervoor € 10,50 (excl. BTW ) administratiekosten per wijziging van het aantal Gebruikers.

6.3.
Het gebruiksrecht als bedoeld in deze Overeenkomst wordt uitdrukkelijk enkel aan Afnemer verleend ten behoeve van de door Afnemer schriftelijk aan Dutch Kahuna gemelde Gebruikers.


Artikel 7. Wijziging Content


7.1.
Dutch Kahuna verleent hierbij aan Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Content ten behoeve van alle Gebruikers.

7.2.
Dutch Kahuna zal altijd de beschikbare content aanbieden aan de afnemer, behalve indien Dutch Kahuna daartoe gehouden is op grond van een juridische aansprakelijkheid. Dutch Kahuna behoudt wel het recht voor om content te wijzigen/updaten.

7.3.
Indien de Afnemer meer of andere Content wenst af te nemen dan de Content die op dat moment aanwezig is, kan Afnemer daartoe Dutch Kahuna verzoeken. Indien de door Afnemer voorgestelde Content past bij het doel en de missie van Dutch Kahuna, dan wordt deze content door Dutch Kahuna op de website geplaatst. Afnemer stemt ermee in dat deze nieuwe content voor alle Gebruikers van Dutch Kahuna beschikbaar wordt gesteld.


Artikel 8. Communicatie


8.1.
Alle mededelingen aan Dutch Kahuna in het kader van deze Overeenkomst dienen te worden gericht aan:


Dutch Kahuna B.V.
Ter attentie van: De heer H.W. Berendsen
Adres: Lissevenlaan 1, 5582 KB te Waalre
Telefoon: 040-8511205
E-mail: support@dutchkahuna.nl

8.2.
Voor de technische ondersteuning dient Afnemer contact op te nemen met de supportafdeling van Dutch Kahuna via support@dutchkahuna.nl

8.3.
Dutch Kahuna gebruikt de voornaam, achternaam, tussenvoegsel en e-mailadres van Gebruikers, zoals deze door Afnemer aan Dutch Kahuna zijn verstrekt, voor het verstrekken van een gebruikersnaam en een wachtwoord aan de Gebruikers en voor het verzenden van berichten die het leerproces stimuleren. Indien gebruiker akkoord is gegaan met het ontvangen van nieuwsbrieven gebruikt Dutch Kahuna het e-mailadres ook voor het verzenden van nieuwsbrieven.

8.4.
Indien een Gebruiker bezwaar heeft tegen het gebruik van bedoelde e-mailadressen voor dit doel, kan de Gebruiker zich verzetten tegen de ontvangst van verdere e-mails van Dutch Kahuna door dit per e-mail aan Dutch Kahuna kenbaar te maken of het aan te geven in het Dutch Kahuna account.

8.5.
Dutch Kahuna heeft het recht het bedrijfslogo van de Afnemer te gebruiken voor marketing- en communicatiedoeleinden gedurende de looptijd van deze Overeenkomst.


Artikel 9: AVG


9.1.
Dutch Kahuna is op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te benoemen als verantwoordelijke. Gelet op het feit dat:


 • Dutch Kahuna trainingen verzorgt ten behoeve van de medewerkers van haar klanten (werkgevers);
 • De dienstverlening van Dutch Kahuna dientengevolge primair verleend wordt aan en primair gericht is op de betrokkenen/ werknemers van de klanten van Dutch Kahuna en niet op de klanten (werkgevers/opdrachtgevers) zelf;
 • De dienstverlening niet primair gericht is op het verwerken van persoonsgegevens, maar de verwerking van persoonsgegevens een uitvloeisel is van het geven van de trainingen en andere diensten;
 • Dutch Kahuna zelf bepaalt hoe zij haar trainingen geeft/inricht en hoe zij de persoonsgegevens van de leerlingen/betrokkenen gebruikt. Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst tussen Dutch Kahuna en Afnemer is daarom niet nodig, waarbij de Afnemer als verantwoordelijke wordt benoemd en Dutch Kahuna als verwerker.

9.2.
De afnemer kan afwijken van bovenstaande bepalingen in artikel 9.1 omdat afnemer zichzelf heeft benoemd als verantwoordelijke in het kader van de afgesloten overeenkomst. In dat geval verleent Dutch Kahuna haar volledige medewerking bij het opstellen van de benodigde documenten.


Artikel 10. Overige bepalingen


10.1.
Op deze contractvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.


Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 januari 2023

Algemene Voorwaarden voor Consumenten


Deze algemene voorwaarden voor consumenten bestaan uit algemene- en gebruikersvoorwaarden. 

Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor consumenten beschreven.


Dutch Kahuna B.V. is een onderneming geregistreerd in Waalre, Nederland onder geregistreerd KvK- nummer 17089685, met BTW-nummer NL806551975B02 en gevestigd op Lissevenlaan1, 5582 KB Waalre.


Artikel 1: Definities van in deze algemene voorwaarden gebruikte termenIn deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt (in enkelvoud en meervoud):

Afnemer: Iedere partij die een Overeenkomst aangaat met Dutch Kahuna.
Dutch Kahuna:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch Kahuna B.V.
Partijen:
Dutch Kahuna en Afnemer/Gebruiker.
IE-rechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.
Gebruiker:
Een natuurlijk persoon, die blijkens de Overeenkomst het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van de door Dutch Kahuna beschikbaar gestelde Content.
Diensten:
Alle door Dutch Kahuna aangeboden diensten (in de ruimste zin van het woord).
Producten:
Alle door Dutch Kahuna aangeboden zaken (in de ruimste zin van het woord).
Webwinkel:
de website van Dutch Kahuna, alsmede enig daarop vermeld aanmeldformulier of andere wijze van aanmelding voor een Dienst of Product van Dutch Kahuna.


Artikel 2: Toepasselijkheid2.1.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk onderdeel uit van al onze aanbiedingen, offertes, orders, overeenkomsten en uitvoeringen daarvan.

2.2.
Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de Gebruiker/Afnemer.


2.3.
Alleen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden bieden wij je het gebruik van onze diensten aan. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden dan mag je geen gebruik maken van onze diensten.

2.4.
We besteden alle mogelijke aandacht aan de kwaliteit van onze diensten, maar als je op welke manier dan ook niet tevreden bent, dan horen we dat graag binnen 1 maand van je. Je kunt ons dit via e-mail laten weten op support@dutchkahuna.nl. Wil je telefonisch contact met ons, dan kun je bellen met onze supportservice op 040-8511205.


Artikel 3: Overeenkomst3.1.
Een Overeenkomst komt slechts tot stand door een bestelling van Afnemer via de Shop en bevestiging van de bestelling door Dutch Kahuna per e-mail aan Afnemer.

3.2.
Een aanbieding van Dutch Kahuna is herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Indien een aanbieding van Dutch Kahuna door Afnemer wordt aanvaard, heeft Dutch Kahuna het recht binnen twee (2) werkdagen na kennisneming hiervan de aanbieding te herroepen.

3.3.
Niettegenstaande het voorgaande kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door Dutch Kahuna en Afnemer worden overeengekomen. Dutch Kahuna is te allen tijde gerechtigd tot - waar toepasselijk - wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van Content, Diensten en/of Producten. Indien naar mening van Dutch Kahuna sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van Dutch Kahuna daartoe aanleiding geeft, zal Dutch Kahuna met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.

3.4.
Dutch Kahuna is gerechtigd om delen van de Content enkel beschikbaar te stellen aan de Afnemer tegen betaling van een extra vergoeding. Deze bepaling geldt bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) in de situatie waarbij de Afnemer gebruik wenst te maken van open Events die door Dutch Kahuna beschikbaar worden gesteld.

Artikel 4: Prijzen en betalingsvoorwaarden4.1.
In het geval Afnemer een Dienst of Product bestelt via een Webwinkel, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de Webwinkel is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een door Dutch Kahuna toegezonden factuur. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij Partijen anders overeenkomen.

4.2.
Voor kortingsbonnen is het bonnummer leidend. Een kortingsbon dient vóór de verloopdatum, die beschreven staat op de kortingsbon, geactiveerd te worden.

4.3.
Indien Afnemer in verzuim is, kan Dutch Kahuna rechtsgeldig aanspraak maken op de buitengerechtelijke incassokosten zoals vermeld in de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

4.4.
Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door Dutch Kahuna.


Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden5.1.
De afnemer voor een training heeft het recht deelname aan, of op de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, of de e-maildatum.


5.2.
Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang wordt 10% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang wordt 20% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken wordt 30% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering van de training minder dan twee weken voor aanvang van de training wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht.


5.3.
Doorboeking meer dan twee weken voor aanvang van de training is eenmaal kosteloos. Voor elke volgende doorboeking wordt 50% kosten in rekening gebracht. Bij doorboeking minder dan twee weken voor aanvang van de training wordt eenmalig 20% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht.


5.4.

 • Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training is mogelijk.

 • 5.5.
 • Ingeval de afnemer, dan wel de door afnemer aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training of na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, worden 50% van alle kosten in rekening gebracht.

 • 5.6.
 • Dutch Kahuna heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Afnemer dan wel de door Afnemer aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Afnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Dutch Kahuna betaald bedrag.

 • Artikel 6: Abonnementen  6.1.
  Een Afnemer, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan een abonnement opzeggen door daartoe een schriftelijk verzoek aan Dutch Kahuna te sturen. Na opzegging van het abonnement heeft Afnemer geen toegang meer tot de content van Dutch Kahuna.

  6.2.

  Abonnementen hebben de duur van een jaar en worden automatisch verlengd tot het abonnement is opgezegd. Opzeggen kan maandelijks, waarbij Afnemer geen aanspraak kan maken op restitutie van de overgevleven looptijd van het abonnement.

  6.3.
  Na beëindiging van het abonnement heeft de Afnemer / Gebruiker geen toegang meer tot de content van Dutch Kahuna.


  6.4.

  Na beëindiging van het abonnement wordt alle informatie van Afnemer / Gebruiker van de website van Dutch Kahuna verwijderd, inclusief (maar niet daartoe beperkt) gevolgde trainingen, gemaakte assessments, de uitslagen van assessments en trainingen, behaalde certificaten en door Afnemer / gebruiker geupload materiaal.


  Artikel 7: Trainingen  7.1.
  Het is zonder toestemming van Dutch Kahuna niet toegestaan op basis van de Training en/of verstrekte lesmaterialen een soortgelijke training te ontwikkelen en/of aan te bieden.


  Artikel 8: Persoonsgegevens  8.1.
  Dutch Kahuna houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal persoonsgegevens in lijn met haar actuele privacystatement op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.

  8.2.
  Persoonsgegevens van Gebruiker(s) zullen door Dutch Kahuna niet aan derden worden verstrekt, tenzij dat voor het leveren van haar diensten noodzakelijk is. Voor zover Dutch Kahuna derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijke verplichtingen als Dutch Kahuna.


  Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten  9.1.

  Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Producten en op de Content, berusten uitsluitend bij Dutch Kahuna en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.


  9.2.

  Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

  9.3.
  Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Producten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen.


  9.4.

  New Heroes doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.


  9.5.

  n het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van Dutch Kahuna, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens Dutch Kahuna toe.


  9.6.

  In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Dutch Kahuna geleverde Diensten, Producten en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van Dutch Kahuna een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Dutch Kahuna zo mogelijk zorg dat Afnemer de Dienst en/of het Product (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Dutch Kahuna wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.


  Artikel 10: Garanties en vrijwaring  10.1.
  Elk gebruik van de Diensten en/of Producten is voor risico en verantwoordelijkheid van Afnemer.

  10.2.
  Afnemer garandeert dat zij de Diensten en/of Producten niet zal gebruiken:


  • Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Dutch Kahuna of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • In strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
  • In strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

  10.3.
  Afnemer vrijwaart Dutch Kahuna tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.


  Artikel 11: Beëindiging  11.1.
  Een Afnemer, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan een abonnement opzeggen door daartoe schriftelijk een verzoek te doen aan Dutch Kahuna. Na opzegging van het abonnement, heeft de afnemer geen toegang meer tot de content van Dutch Kahuna. Alle content van Afnemer zal worden verwijderd van de website van Dutch Kahuna, zoals maar niet daartoe beperkt, de resultaten van trainingen, behaalde certificaten, uitslagen van assessments, behaalde certificaten en door Afnemer geupload materiaal.

  11.2
  Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar faillissement is uitgesproken of de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard. Dutch Kahuna heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval Afnemer toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen. Dutch Kahuna is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Dienst of het Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.

  11.3
  In het geval Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij Dutch Kahuna ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Dutch Kahuna vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Dutch Kahuna al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  11.4
  Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.


  Artikel 12: Nietigheid/vernietiging bepalingen  12.1.
  Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.


  Artikel 13: Diversen  13.1.
  De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Dutch Kahuna hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. Dutch Kahuna zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

  13.2.
  Dutch Kahuna kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Afnemer.

  13.3.
  Als Dutch Kahuna op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.


  Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter  14.1.
  Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan. 


  Artikel 15: Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden  15.1.
  Dutch Kahuna behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 januari 2023.

  Gebruikers Voorwaarden

  Hieronder staan de gebruikers voorwaarden voor consumenten beschreven.


  Dutch Kahuna B.V. is een onderneming geregistreerd in Waalre, Nederland onder geregistreerd KvK- nummer 17089685, met BTW-nummer NL806551975B02 en gevestigd op Lissevenlaan1, 5582 KB Waalre.

  Artikel 1: Online Producten


  1.1.

  De in dit onderdeel (Producten Online) vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (hierboven genoemd) van toepassing in het geval Dutch Kahuna Producten Online levert aan Afnemer. De bepalingen van Producten Online prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van beide onderdelen.


  Artikel 2: Gebruiksrecht


  2.1.
  Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor de Online Producten geldende vergoeding, verleent Dutch Kahuna Afnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de Online Producten en de daarin opgenomen Content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Afnemer uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van Dutch Kahuna:


  • Op afstand toegang te krijgen tot de Online Producten en de daarin opgenomen Content;
  • De Content uit de Online Producten in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren
  • Niet-substantiële gedeelten van de Content op te slaan of te printen;
  • Bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) Content over te nemen uit de Online Producten in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

  2.2.
  De Online Producten mogen door Afnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal Gebruikers als overeengekomen. Afnemer zal de Online Producten niet aan derden beschikbaar stellen.

  2.3.
  Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Afnemer de Online Producten niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse engineren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren.

  2.4.
  Afnemer zal aan Dutch Kahuna en door Dutch Kahuna aangewezen derden toegang verlenen tot de ruimte waar de Online Producten zich bevindt en/of wordt gebruikt om te controleren of deze conform het verleende gebruiksrecht wordt gebruikt.


  Artikel 3: Implementatie, nieuwe versies en onderhoud


  3.1.
  Afnemer gaat ermee akkoord dat hij Dutch Kahuna alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die Dutch Kahuna nodig heeft om de toegang tot Online Producten naar behoren te kunnen verlenen.

  3.2.
  Tenzij anders overeengekomen, kan Dutch Kahuna Online Producten of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van Dutch Kahuna noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. Dutch Kahuna doet Afnemer zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik vanOnline Producten , indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van Afnemer. In noodgevallen als gevolg waarvan Online Producten met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van Online Producten moet worden beperkt, bericht Dutch Kahuna Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.


  Artikel 4: Garanties


  4.1.
  Dutch Kahuna garandeert niet dat Online Producten vrij zijn van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken. Dutch Kahuna geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

  4.2.
  Dutch Kahuna is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Afnemer of van derden. Dutch Kahuna is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

  4.3
  Afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door Dutch Kahuna verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om Online Producten te kunnen gebruiken.


  Artikel 5: Inloggegevens en Gebruikers


  5.1.
  Om gebruik te kunnen maken van Online Producten heeft Afnemer Inloggegevens nodig. Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra Afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Afnemer Dutch Kahuna daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door haar inloggegevens te wijzigen. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Content en Online Producten door derden via de Inloggegevens van Afnemer. Afnemer stelt Dutch Kahuna schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van Content en/of Online Producten door derden via de Inloggegevens van Afnemer.

  5.2.
  Afnemer/gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik en opslag van content van Online Producten en staat ervoor in dat de bepaling van de Overeenkomst wordt nageleefd.

  5.3.
  Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het aangeven bij Dutch Kahuna welke gebruikers recht hebben op toegang tot het Dutch Kahuna platform. Dutch Kahuna kan ervoor zorgen dat gebruikers geblokkeerd worden.


  Artikel 6: Gebruikersvoorwaarden


  6.1.

  De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Dutch Kahuna B.V. ("Dutch Kahuna"), alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de "Informatie"). Je bent ouder dan 18 jaar of beschikt over toestemming van een ouder of voogd voor het bezoeken van deze website. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dien je de website te verlaten.


  Artikel 7: Informatie


  7.1.

  Deze website van Dutch Kahuna wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan Dutch Kahuna niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van informatie en niet bedoeld als advies. Dutch Kahuna kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.


  Artikel 8: Informatie van derden


  8.1.

  De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Dutch Kahuna is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.


  Artikel 9: Eigendomsrechten


  9.1.
  Deze website, het ontwerp, de teksten, content, logo's, afbeeldingen en de wijze van samenstelling vallen onder het auteursrecht dan wel de intellectuele eigendomsrechten van Dutch Kahuna of haar licentiegevers.

  9.2.
  Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag je deze website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Kahuna.


  Artikel 10: Gebruikerscontent


  10.1.
  Wanneer je als gebruiker gebruik maakt van de publicatiemogelijkheden of interactieve diensten binnen de website ga je akkoord met de volgende publicatievoorwaarden en omgangsvormen:


  • Jouw reacties, teksten en publicaties (waaronder foto's/video) zijn niet discriminerend, haatdragend, seksueel getint, of aanstootgevend voor andere gebruikers (zowel in taalgebruik, beeld als toonzetting);
  • Je plaatst geen bijdragen van commerciële aard en u verstuurt geen gevraagde of ongevraagde reclame;
  • Je bent rechthebbende van het foto- en/of videomateriaal en de teksten die je plaatst op de website en vrijwaart Dutch Kahuna in het geval zij door derden aansprakelijkheid wordt gesteld;
  • Je plaatst of verzendt geen gegevens of materiaal dat virussen of andere (schadelijke) programma's of computersoftware verspreidt, om een (negatief) effect te veroorzaken op de werking van de computer software. Dit geldt eveneens voor het uploaden en voor de hardware.

  10.3.
  Dutch Kahuna bepaalt of de omgangsvormen zijn overtreden. Zij is hierover geen enkele verantwoording verschuldigd aan de gebruiker(s) of aan derden. Dutch Kahuna is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bijdragen die worden geplaatst door gebruikers van de website. Dutch Kahuna behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder opgave van reden en op elk gewenst moment te verwijderen.


  Artikel 11: Opschorting en beëindiging


  11.1.

  Het is aan de beoordeling van Dutch Kahuna of een schending van deze Gebruikersvoorwaarden heeft plaatsgevonden. Dutch Kahuna is hierover geen verantwoording aan gebruikers of derden verschuldigd. Indien Dutch Kahuna van mening is dat deze Gebruikersvoorwaarden zijn geschonden, dan kan de betreffende gebruiker worden uitgesloten van het gebruik van deze website. Het voorgaande laat onverlet dat Dutch Kahuna door haar en door derden geleden schade kan verhalen op de betreffende gebruiker(s).


  Artikel 12: Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid


  12.1.
  Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Dutch Kahuna en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Dutch Kahuna.

  12.2.
  Dutch Kahuna is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

  12.3.
  Dutch Kahuna is eveneens niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen derden, waaronder gebruikers, op deze website hebben geplaatst.

  12.4.
  Eventuele schade en/of kosten die voor u ontstaan uit het gebruik van deze website komen voor uw eigen rekening. Dutch Kahuna en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief de faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden. Aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect - waaronder (doch niet beperkt tot) gederfde winst , of inkomen, verlies van gegevens en/of schade wegens claims van derden – zal niet worden aanvaard. Indien de voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet geheel of gedeeltelijk in rechte stand mocht houden, geldt dat de aansprakelijkheid van Dutch Kahuna en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) in alle gevallen is beperkt tot het bedrag dat u als gebruiker heeft betaald voor het gebruik van deze website, met een maximum van € 2.000,00.


  Artikel 13: Nietigheid/ vernietiging bepalingen


  13.1.

  Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.


  Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter


  14.1.
  Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.


  Artikel 15: Wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden


  15.1.

  Dutch Kahuna behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 januari 2023.

  >